Stanovy KMF

autor: Alexandr Kolovratník

Stanovy KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.

Čl. 1 Název a sídlo

KLUB MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s.(dále jen Fotoklub)

má své sídlo na adrese: Hřebíčková 427/4, 621 00 BRNO

Čl. 2 Charakter fotoklubu

      Fotoklub je dobrovolné, nevládní, neziskové občanské sdružení občanů-fotografických nadšenců České republiky, kteří jsou amatérští nebo profesionální fotografové, za účelem aktivní činnosti a popularizace fotografie. Fotoklub je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3 Základní předmět a cíle fotoklubu

 • Realizace a rozvoj členů v oblasti fotografie
 • Zvyšovat teoretickou, technickou a tvořivou úroveň jednotlivých členů Fotoklubu a vytvářet podmínky pro jejich činnost v oblasti fotografie a prezentace jejich vlastní fotografické tvorby.
 • Pořádat pravidelné schůzky Fotoklubu
 • Fotografické mapování života a krajiny
 • Pomoc při pořádání samostatných autorských výstav jednotlivých členů Fotoklubu
 • Zajišťování účasti členů Fotoklubu v mapových okruzích, případně v jiných soutěžích a jejich pořádání
 • Spolupráce s ostatními fotokluby a skupinami, kulturními a jinými organizacemi, případně jednotlivými osobami, kteří mají vztah k fotografování a fotografii
 • Práce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity
 • Popularizace fotografie a fotografování v městě Brně a blízkém regionu
 • Propagace a prezentace fotografické tvorby
 • Propagace města Brna a jihomoravského regionu
 • Spolupráce s brněnským magistrátem v oblasti dokumentace kulturního dění ve městě a v regionu.
 • Navázání na činnost dříve existujícího zájmového sdružení s obdobným zaměřením
 • Budovat a provozovat internetové stránky Fotoklubu https://www.kmf.cz/

Čl. 4 Formy činnosti fotoklubu

 • Účast na výstavách s cílem reprezentovat Fotoklub a město Brno. Pravidla jsou definované v Řádu pro pořádání výstav fotografií Fotoklubem.
 • Účast na soutěžích s cílem reprezentovat fotoklub a město Brno
 • Účast na mapových okruzích
 • Budování a rozvoj vlastních www stránek
 • Budování vlastního fotoarchivu
 • Fotografické kurzy pro mládež a dospělé

Čl. 5 Vznik členství ve fotoklubu

5.1    Členem Fotoklubu se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí se stanovami Fotoklubu. Členství ve Fotoklubu je individuální a členství právnických osob se nepřipouští.

5.2   Účastí na zakládací členské schůzi. Vyplněním a podepsáním přihlášky do zapsaného spolku a souhlasem se stanovami Fotoklubu. V tomto případě vzniká členství okamžitě.

5.3   Uchazeč o členství ve Fotoklubu doručí vedení Fotoklubu písemnou žádost, ke které přiloží portfolio s ukázkou své tvorby v rozsahu minimálně 5 fotografií. Předložené fotografie posoudí Výbor Fotoklubu nadpoloviční většinou členů. Uchazeč je přijat v případě, že se vysloví pro přijetí nadpoloviční většina členů výboru Fotoklubu. V případě nerozhodného stavu rozhodne hlas předsedy Fotoklubu. Výbor Fotoklubu informuje uchazeče o výsledku rozhodnutí písemně nebo elektronickou poštou nejpozději však do 30 dnů od převzetí jeho portfolia a přihlášky do Fotoklubu.

5.4   Pokud výbor Fotoklubu rozhodne o přijetí, získá uchazeč status tzv. čekatele na členství. Získání tohoto statusu je podmíněno uhrazením adekvátní částky členského příspěvku za aktuální rok. Dále se zapíše do knihy členů, která je vedena na internetových stránkách fotoklubu https://www.kmf.cz/.

5.5    Čekatel má stejná práva a povinnosti jako řádný člen Fotoklubu, s výjimkou práva volit a být volen do orgánů sdružení, hlasovat na zasedáních členské schůze a navrhovat svolání mimořádného zasedání členské schůze.

5.6    Po uplynutí maximálně 12 měsíců ode dne přijetí uchazeče, členská schůze komplexně a objektivně posoudí míru a formu zapojení uchazeče do činnosti Fotoklubu. Přihlédne zejména k jeho fotografické tvorbě, kterou prezentoval na internetových stránkách Fotoklubu resp. při osobních setkáních členů a na jeho účast na setkáních a dalších akcích pořádaných Fotoklubem. Na základě těchto skutečností členská schůze rozhodne o jeho přijetí nebo nepřijetí za řádného člena Fotoklubu. Vedení Fotoklubu potom informuje uchazeče o výsledku přijímacího řízení písemně nebo elektronickou poštou, nejpozději však do 15 dnů.

5.7   Dokladem o řádném členství ve Fotoklubu nebo o členství ve Fotoklubu se statusem čekatele je uvedení jména v knize členů Fotoklubu na internetových stránkách fotoklubu https://www.kmf.cz/.

5.8    Fotoklub vede seznam členů Fotoklubu. Tento je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu členů provádí statutární orgán při vzniku a zániku členství. Seznam členů dává k dispozici pokladníkovi Fotoklubu. Seznam členů může být veden elektronickou formou.Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, jsou stanoveny v Organizačním řádu Fotoklubu. S veškerými osobními údaji členů Fotoklubu včetně čekatelů se zachází v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.9    Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Fotoklubu na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li právní zájem.

5.10    Na členství ve Fotoklubu nevzniká právní nárok.

5.11    Členská schůze může na návrh výboru Fotoklubu udělit :

 • Čestné členství– toto se uděluje zejména za výjimečný přínos pro rozvoj a činnost Fotoklubu. Čestný člen je zbaven členských povinností a v rámci práv má pouze poradní hlas.
 • Čestné uznání– za dlouholetou obětavou práci nebo za mimořádný skutek vykonaný ve prospěch Fotoklubu nebo nad rámec stanovených povinností člena Fotoklubu.
 • Titul Čestný předseda– tento titul je oceněním mimořádných zásluh o Fotoklub a v rámci práv má pouze poradní hlas. Čestným předsedou může být pouze 1 žijící osoba.

Čl. 6 Zánik členství

6.1    Členství ve Fotoklubu končí:

 • vystoupením člena na vlastní žádost
 • neplacením členských příspěvků
 • úmrtím člena
 • zánikem fotoklubu

6.2    Důvodem k vyloučení člena z Fotoklubu je hrubé nebo opakované porušení stanov Fotoklubu, zejména nesplnění povinností člena a nezaplacení členského příspěvku v dodatečné přiměřené lhůtě.

6.3    O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na návrh výboru Fotoklubu nebo některého z členů Fotoklubu po projednání věci za účasti člena. V případě, že se člen jednání nezúčastní bez předem doručené akceptovatelné omluvy, může členská schůze Fotoklubu věc projednat i bez jeho účasti. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně nebo e-mailem.

6.4    Proti vyloučení je možno se odvolat, odvolání má odkladný účinek. Odvolání se projedná na nejbližší členské schůzi Fotoklubu. Členství ve Fotoklubu vzniká po schválení přihlášky členskou schůzí Fotoklubu nebo výborem Fotoklubu.

6.5    Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoliv majetkové vyrovnání.

6.6    Ostatní skutečnosti, které zde nejsou uvedeny se řídí ustanovením Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb. - Pododdíl 2 - Spolek § 237 - § 242).

Čl. 7 Práva členů fotoklubu

7.1   Všichni členové Fotoklubu mají právo být informováni o činnosti Fotoklubu a akcích v oblasti fotografování, zejména pak foto výstav pořádaných Fotoklubem, fotosoutěží, kterých se zúčastňuje Fotoklub a mají právo se jich zúčastňovat.

7.2   Všichni členové mají právo být informováni o ostatních aktivitách Fotoklubu a mají právo se jich zúčastňovat.

7.3   Všichni členové Fotoklubu mají právo předkládat výboru Fotoklubu návrhy, připomínky, stížnosti k činnosti Fotoklubu včetně návrhu na vyloučení člena Fotoklubu. Výbor následně toto projedná a po projednání předkládá členské schůzi.

7.4   Právo volit a být volen do výboru Fotoklubu mají jen členové starší 18-ti let a plně právně způsobilí.

7.5   Všichni členové mají právo se zúčastnit členských schůzí a hlasovat na nich.

7.6   Všichni členové mají právo znát stav hospodaření Fotoklubu.

7.7   Všichni členové mají právo být seznámeni s rozhodnutími výboru Fotoklubu (ústně na schůzkách, písemně e-mailem nebo zveřejněním rozhodnutí na internetových stránkách Fotoklubu).

7.8   Všichni členové mají rovnocenný přístup k majetku Fotoklubu (využití majetku pro společné akce má vždy přednost před využitím pro individuální potřeby jednotlivých členů Fotoklubu).

Čl. 8 Povinnosti členů fotoklubu

8.1   Dodržovat a respektovat tyto stanovy Fotoklubu.

8.2   Podílet se na popularizaci a propagaci Fotoklubu a dbát na jeho dobrou pověst.

8.3   Všichni členové jsou si navzájem rovni, a to jak ve svých právech, tak i povinnostech.

8.4   Plnit, dodržovat a respektovat rozhodnutí výboru Fotoklubu a členské schůze.

8.5   Podílet se aktivně na činnosti Fotoklubu. V rámci svých možností, schopností a svého přesvědčení podporovat a prosazovat základní cíle Fotoklubu.

8.6   V rámci svých možností, schopností pomáhat ostatním členům Fotoklubu.

8.7   Platit včas a v požadované výši členské příspěvky.

8.8   Aktivně a svědomitě vykonávat funkce v orgánech Fotoklubu.

8.9   Zacházet řádně a zodpovědně s majetkem Fotoklubu.

8.10    Člen Fotoklubu má právo prezentovat svou soukromou tvorbu i pod hlavičkou Fotoklubu, pokud má zájem nebo pokud se mu nedaří jinak.

Čl. 9 Orgány Fotoklubu

9.1   Nejvyšším orgánem Fotoklubu je členská schůze.

9.2   Předseda, který je statutárním orgánem.

Čl. 10 Členská schůze

10.1    Členská schůze je nejvyšší orgán Fotoklubu.

10.2    Členskou schůzi Fotoklubu tvoří všichni členové, kteří v okamžiku jejího konání mají splněny všechny své členské povinnosti. Členy členské schůze nejsou čekatelé na členství, mohou se však účastnit jejího zasedání.

10.3    Členskou schůzi svolává výbor Fotoklubu, alespoň 1x ročně. Místo, datum, čas a program zasedání členské schůze určuje vedení Fotoklubu. Informuje o ní ostatní členy alespoň 30 dní předem a to buď písemně, e-mailem nebo oznámením na klubových www stránkách  https://www.kmf.cz/.

10.4    Členská schůze se svolá vždy, požádá-li o to alespoň jedna 1/3 členů Fotoklubu s uvedením důvodu a návrhem programu. Pokud revizní komise zjistí závažné nedostatky v hospodaření fotoklubu, činnosti výboru nebo jiné nedodržování stanov Fotoklubu, má právo svolat členskou schůzi Fotoklubu.

10.5    Členská schůze je schopná se usnášet, jestliže se jí účastní alespoň většiny (§ 252 odst. 1 NOZ)členů Fotoklubu. Nesejde-li se v určenou dobu dostatečný počet členů, koná se o 1/2 hodiny později mimořádná členská schůze Fotoklubu. Tato mimořádná členská schůze Fotoklubu je v každém případě usnášení schopná.

10.6    Člen se nemůže nechat k jednání, hlasování a volbám na členské schůzi zastoupit jiným členem a to ani na základě písemné plné moci.

10.7    Při všech hlasováních a volbách má každý člen Fotoklubu 1 hlas.

10.8    Hlasování je zpravidla veřejné. Na návrh kteréhokoli člena Fotoklubu může členská schůze rozhodnout většinou o tom, že hlasování k některé otázce bude provedeno tajně.

10.9    Volby do výboru Fotoklubu jsou zpravidla tajné. Kandidát, o jehož zvolení se hlasuje, se může tohoto práva veřejně vzdát. Poté členská schůze Fotoklubu rozhodne, zdali volba proběhne tajně, či nikoli.

10.10 Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů Fotoklubu. Pro hlasování je rozhodující počet přítomných v okamžiku zahájení členské schůze Fotoklubu. K pozdějším změnám v počtu účastníků členské schůze se nepřihlíží, nepřítomní se považují za osoby, jež se zdržely hlasování.

10.11 Zvolen do výboru Fotoklubu je ten, pro nějž hlasovala většina přítomných členů. Není-li takové osoby, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z  1.kola. Zvolen je ten z nich, který obdrží více hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.

10.12 Členská schůze zejména:

a)      přijímá, doplňuje a mění stanovy Fotoklubu

b)     rozhoduje o základních otázkách činnosti Fotoklubu, zejména plánu činnosti a hospodaření Fotoklubu

c)      rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem Fotoklubu, případně movitým majetkem Fotoklubu a jeho zatěžování věcnými břemeny

d)     schvaluje výsledky hospodaření Fotoklubu za uplynulé období

e)     volí členy výboru fotoklubu (viz čl. 12)

f)       kontroluje činnost výboru Fotoklubu

g)      odvolává člena výboru Fotoklubu

h)     rozhoduje o zrušení a zániku Fotoklubu. Pro toto rozhodnutí je nutný souhlas nejméně 2/3 většiny členů Fotoklubu

i)        rozhoduje o otázkách, které výbor Fotoklubu navrhnul na program jednání

j)       pověřuje výkonem pravomocí nebo výkonem určité činnosti člena Fotoklubu

k)      rozhoduje o všech významných záležitostech, kterými se hodlá zabývat

10.13  O členské schůzi Fotoklubu se pořizuje zápis, ten podepisuje předseda a ověřovatel zápisu, kterého volí členská schůze. To neplatí v případě, že je zápis sepsán formou notářského zápisu.

 

Čl. 11   Předseda

 

11.1. Statutárním orgánem spolku je předseda Fotoklubu.

11.2. Předsedu Fotoklubu volí členská schůze

11.3.  Funkční období předsedy Fotoklubu  je čtyřleté. Opětovné zvolení je možné.

11.4 Jménem Fotoklubu je oprávněn jednat, podepisovat, vystupovat a zavazovat se pouze předseda jako statutární orgán. V případě své nepřítomnosti může přechodně na omezenou dobu předseda Fotoklubu písemně zmocnit místopředsedu výboru Fotoklubu a pokladníka Fotoklubu na společné jednání jménem Fotoklubu i v ekonomických otázkách, ale vyžaduje to podpis těchto dvou členů výboru Fotoklubu. V případech, kdy pro Fotoklub nevznikají žádné ekonomické závazky, mohou místopředseda Fotoklubu a pokladník Fotoklubu jednat samostatně ve smyslu svých kompetencí a pravomocí. Pokladník Fotoklubu má právo disponovat s účtem Fotoklubu, přičemž se zodpovídá předsedovi Fotoklubu.

11.5 Předseda jedná za Fotoklub tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Fotoklubu připojí svůj podpis s uvedením svého celého čitelného jména.

Čl. 12 Výbor Fotoklubu

12.1    Výbor Fotoklubu realizuje závěry členské schůze Fotoklubu a uvádí je do praxe. Není statutárním orgánem.

12.2    Členem výboru Fotoklubu může být zvolen každý zakládající člen nebo člen, který je minimálně 1 rok členem Fotoklubu, má splněny své členské povinnosti, je zletilý a plně svéprávný.

12.3    Výbor Fotoklubu je nejméně 5-ti členný a funkční období člena výboru jsou 4 roky. Opětovné zvolení je možné. Struktura výboru Fotoklubu a charakteristika jednotlivých funkcí včetně náplně práce je definovaná v Příloze číslo 1 Organizačního řádu.

12.4    Členy výboru Fotoklubu volí členská schůze Fotoklubu. Volební řádschvaluje členská schůze Fotoklubu před začátkem voleb.

12.5    Dojde-li k uvolnění funkce ve výboru Fotoklubu, doplní nejbližší členská schůze Fotoklubu volbou počet členů výboru do plného počtu (čl. 12.3).

12.6    Funkce člena výboru Fotoklubu je čestná, nenáleží za ni žádná forma odměny.

12.7    Výbor Fotoklubu je usnášení schopný, je-li přímo nebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomna jeho nadpoloviční většina. Zmocnit lze jen jiného člena výboru.

12.8    K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Fotoklubu. Požádají-li o to alespoň 2 členové výboru, nebude o návrhu hlasováno a rozhodne o něm členská schůze Fotoklubu.

12.9    Funkce člena výboru Fotoklubu zaniká:

a)      uplynutím funkčního období, na které byl člen výboru Fotoklubu zvolen

b)      písemným prohlášením člena výboru Fotoklubu, že se vzdává členství ve výboru Fotoklubu

c)       odvoláním. O odvolání člena výboru Fotoklubu před vypršením jeho funkčního období musí rozhodnout členská schůze Fotoklubu

d)      zánikem členství

e)      vyloučením z Fotoklubu

f)       ustanovením nového člena do příslušné funkce

g)      ztrátou podmínek volitelnosti (čl. 12.2).

h)      úmrtím

Dojde-li k uvolnění funkce ve výboru Fotoklubu, svolá dosavadní výbor Fotoklubu členskou schůzi do 2 týdnů a volbou doplní počet členů výboru Fotoklubu na plný počet výboru Fotoklubu (čl. 12.3).

12.10  Výbor Fotoklubu odpovídá za vedení evidence a účetnictví v souladu s právními předpisy České republiky.

12.11  Povinnosti členů výboru Fotoklubu, jejich kompetence a pravomoci stanoví Organizační řád Fotoklubu.

12.12  Výbor Fotoklubu se schází podle potřeby, minimálně jednou za ½ roku. Schůze výboru Fotoklubu svolává předseda Fotoklubu. Místo, datum a čas schůze výboru Fotoklubu určuje předseda, který o těchto skutečnostech vhodnou formou a s dostatečným časovým předstihem (minimálně 14 dní) informuje všechny členy výboru Fotoklubu. Mimořádné schůze výboru Fotoklubu jsou svolávány, požádají-li o to alespoň 3 členové výboru Fotoklubu.

12.13  Členové výboru Fotoklubu jsou za svou činnost odpovědni členské schůzi Fotoklubu.

Čl. 13 Hospodaření Fotoklubu

13.1    Fotoklub je samostatnou právnickou osobou, způsobilou mj. nabývat a vlastnit majetek, hospodařit s ním a užívat jeho výnosů. Fotoklubu jako nezisková organizace zajišťuje na svou činnost tvorbu vlastních finančních zdrojů a dbá o jejich efektivní a hospodárné využívání v souladu se svým posláním a cíli.

13.2    Fotoklub hospodaří a nakládá se svým majetkem v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Podrobně upravuje Hospodářský řád Fotoklubu.

13.3    Fotoklubu vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy České republiky

13.4    Odpovědnost za hospodaření Fotoklubu nese vůči členské základně, vedení Fotoklubu a vůči státním orgánům předseda Fotoklubu.

13.5    Členové Fotoklubu neručí za jeho dluhy.

13.6    S majetkem Fotoklubu hospodaří výbor Fotoklubu. Vázán je při tom buď rozhodnutím členské schůze Fotoklubu, nebo rozpočtem příjmů a výdajů, který je zpracován pro každý kalendářní rok samostatně. Rozpočet schvaluje členská schůze Fotoklubu. V tomto případě je výbor Fotoklubu povinen předložit členské schůzi Fotoklubu kromě zprávy o majetku a hospodaření i zprávu o plnění rozpočtu Fotoklubu.

13.7    Majetek Fotoklubu spravuje výbor Fotoklubu. Všechen majetek Fotoklubu smí být využíván k zajišťování činnosti Fotoklubu, případně k zapůjčení členům Fotoklubu nebo spolupracujícím spolkům. Podrobně upravuje Hospodářský řád Fotoklubu.

13.8    Příjmy Fotoklubu tvoří:

a)      členské příspěvky

b)      dary, granty a dotace

c)       příjmy plynoucí z nakládání s majetkem fotoklubu

d)      ostatní příjmy

13.9    Výdaje Fotoklubu tvoří zejména výdaje na :

a)      pořizování, opravy a údržbu majetku Fotoklubu

b)      organizaci klubových akcí

c)       zabezpečení a pojištění majetku Fotoklubu a jeho členů

d)      schválenou činnost Fotoklubu

e)      ostatní činnosti související s posláním Fotoklubu

13.10  V zájmu plnění úkolů vyplývajících z poslání Fotoklubu může Fotoklub vyvíjet i podnikatelské aktivity v souladu s platnou legislativou České republiky, přičemž získané prostředky budou použity na další činnost Fotoklubu a na jeho rozvoj.

13.11  Zásadou hospodaření Fotoklubu je vyrovnanost příjmů a výdajů.

13.12  Není-li možno tuto zásadu dodržet a výdaje by přitom měly překročit příjmy o více než 25% disponibilních finančních prostředků nebo o 10% hodnoty majetku Fotoklubu, je výbor povinen k takovému vydání zajistit rozhodnutí členské schůze Fotoklubu.

13.13  Správnost vedení účetnictví, pokladny a účelnost čerpání finančních prostředků kontroluje pokladník Fotoklubu a revizní komise Fotoklubu.

13.14  Podrobnosti o hospodaření Fotoklubu stanovíHospodářský řád, který schváluje výbor Fotoklubu.

13.15  Správnost hospodaření Fotoklubu kontroluje revizní komise podle Revizního řádu.

13.16  V případě zániku Fotoklubu rozhoduje o likvidaci majetku výlučně jen členská schůze Fotoklubu.

Čl. 14 Zrušení Fotoklubu

14.1    Dobrovolným zrušením Fotoklubu nebo sloučením s jiným zapsaným spolkem nebo sdružením na základě rozhodnutí 2/3 většiny svých členů hlasováním na členské schůzi Fotoklubu. Toto rozhodnutí musí být učiněno písemnou formou a doloženy podpisy hlasujících členů Fotoklubu.

14.2    Pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění.

14.3    V případě zániku dobrovolným zrušením Fotoklubu, potom na likvidaci Fotoklubu se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku § 269 a násl. V případě kladného likvidačního zůstatku potom rozhoduje členská schůze Fotoklubu i o způsobu majetkového vypořádání, jmenování likvidátora a jeho odměně a způsobu, jakým bude naloženo s likvidačním zůstatkem Fotoklubu.

Čl. 15 Závěrečné ustanovení

15.1    Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze Fotoklubu a to nejméně 2/3 většinou hlasů přítomných členů.

15.2    Právní vztahy vyplývající z těchto stanov i ostatní právní vztahy uvnitř Fotoklubu i navenek se řídí těmito stanovami. V těch věcech, které stanovy sdružení neupravují, se právní vztahy řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanský zákoník § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. - Pododdíl 2 - Spolek, ve znění pozdějších předpisů.

15.3    Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 08.03.2016.

15.4    Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

15.5    Ke dni účinnosti stanov se ruší Stanovy Klubu moravských fotografů schválené členskou schůzí klubu dne   2.3.1991.

 

 

 

V Brně dne 08.03.2016

 

Předseda KLUBU MORAVSKÝCH FOTOGRAFŮ z.s. :                        Ing. Alexandr KOLOVRATNÍK